image/svg+xml
image/svg+xml

Görevlerimiz

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (İŞ TANIMI)

Statüsü

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personel

Unvanı

İşletme Müdürü V.

Adı Soyadı

Emre ÇINAR

Birim/Bölüm

Döner Sermaye İşletmesi

Bağlı Olduğu Birim Yetkilisi/Yetkilileri

Rektör, Döner Sermayeden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Bağlı Çalışanlar

Döner Sermaye İşletmesi Personeli

Yetkinliği

Lisans

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

--İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları,  bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

-- Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan

İşçilerin görevlerini iş esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

-- Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak.

-- İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını

Sağlamak.

-- Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, Korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

-- Ambar ve taşınır işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

-- İşletme ile ilgili diğer görevleri yapmak.

-- Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden Sorumludur.

 


DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (İŞ TANIMI)

Statüsü

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personel

Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

Adı Soyadı

Fethi KAZAN

Birim/Bölüm

Döner Sermaye İşletmesi/Mali işler

Bağlı Olduğu Birim Yetkilisi/Yetkilileri

İşletme Müdürü

Bağlı Çalışanlar

Yok

Yetkinliği

Ön Lisans

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

-- Kendisine verilen işlerin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütür.

-- Bölümüne ait kendisi tarafından üretilen tüm evrakları  paraflar,  birim şefinin bilgisi

dahilinde ilgili yere gönderir, tasnifler, arşivler ve raporlar.

-- işletmenin tahmini bütçe tasarılarının zamanında ve doğru hazırlanabilmesi için  konu ile

ilgili birim şefinin verdiği görevleri yapar.

-- Birimler tarafından talep edilen bütçe aktarma ve ek bütçe taleplerini mevzuat açısından

denetler ve uygun olanları Üniversite Yönetim Kurulu / Döner Sermaye Yürütme Kuruluna arz eder. Karara bağlanarak kabul edilen olarak bütçe aktarmalarını ve ek bütçeleri yapar.

-- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata bağlı olarak İşletme Müdürü ve şefi tarafından bölümüne verilen tüm diğer işleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar.

-- Döner sermaye işletmesi adı altında hazırlanan tüm mali evrakların ön ve son mali

kontrolünü yapar.

-- Görev alanı itibariyle kendisine verilen  işlerin yerine getirilmesinden sorumludurDÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (İŞ TANIMI)

Statüsü

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personel

Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

Adı Soyadı

Vahdettin KURAL

Birim/Bölüm

Döner Sermaye İşletmesi/Mali işler

Bağlı Olduğu Birim Yetkilisi/Yetkilileri

İşletme Müdürü

Bağlı Çalışanlar

Yok

Yetkinliği

Lisans

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

-- Kendisine verilen işlerin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütür.

-- Bölümüne ait kendisi tarafından üretilen tüm evrakları  paraflar,  birim şefinin bilgisi

dahilinde ilgili yere gönderir, tasnifler, arşivler ve raporlar.

-- işletmenin tahmini bütçe tasarılarının zamanında ve doğru hazırlanabilmesi için  konu ile

ilgili birim şefinin verdiği görevleri yapar.

-- Birimler tarafından talep edilen bütçe aktarma ve ek bütçe taleplerini mevzuat açısından

denetler ve uygun olanları Üniversite Yönetim Kurulu / Döner Sermaye Yürütme Kuruluna arz eder. Karara bağlanarak kabul edilen olarak bütçe aktarmalarını ve ek bütçeleri yapar.

-- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata bağlı olarak İşletme Müdürü ve şefi tarafından bölümüne verilen tüm diğer işleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar.

-- Döner sermaye işletmesi adı altında hazırlanan tüm mali evrakların ön ve son mali

kontrolünü yapar.

-- Görev alanı itibariyle kendisine verilen  işlerin yerine getirilmesinden sorumludur